§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady i przebieg konkursu („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Damian Paradowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Uważne Głowy Damian Paradowski, ul. Podgórna 10 42-460 Przeczyce, NIP – 6443572000, REGON – 524206693, prowadzący w serwisie społecznościowym Instagram profil „Uważne Głowy” („Organizator”).
 3. Sponsorem Nagród przyznawanych w Konkursie jest  Wydawnictwo Naukowe PWN” z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 
 4. Konkurs nie jest grą losową, której wynik w szczególności zależy od przypadku, jak również nie jest zakładem wzajemnym, ani żadną inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 poz. 227).
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Adresatami Konkursu są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, a w okresie trwania Konkursu spełniły wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie i wykonały zadanie konkursowe szczegółowo określone w Regulaminie („Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora lub Firmy, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza w ten sposób, że spełnia wszystkie warunki  uczestnictwa w Konkursie. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (w tym wizerunku) na zasadach przedstawionych w Regulaminie.
 5. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może w nim uczestniczyć wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz.

§ 3. OKRES TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 11.05.2024 r. godz. 17:00 do dnia 17.05.2024 r. godz. 23:59 , przy czym czynności związane z przyznawaniem i wysyłką Nagrody oraz rozpatrywaniem ewentualnych Reklamacji zakończą się do dnia 31.05.2024

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu Organizatora pod linkiem https://www.instagram.com/uwazne.glowy/.
 2. Korzystanie z serwisu społecznościowego Instagram jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu. Uczestnik, który będzie chciał zgłosić się do Konkursu musi posiadać publiczny lub prywatny profil w tym serwisie. W przypadku osób nieposiadających profilu w serwisie społecznościowym Instagram, w celu zgłoszenia się do Konkursu konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym serwisie. Zakazuje się tworzenia fałszywych profili oraz dokonywania zgłoszenia w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem ich profili.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram ani z nim związany. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 4. Uczestnik, aby móc dokonać zgłoszenia w Konkursie, powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną aplikację Instagram lub aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Koszty połączenia wynikają z taryfy dostawcy usług, z których korzysta Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i wygrać w nim tylko jedną Nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną Nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej Nagrody, a Organizatorowi w takiej sytuacji służy prawo do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Organizatora.
 6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Organizator, który jest uprawniony i zobowiązany do wyłonienia Zwycięzców oraz sprawuje nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych Reklamacji.
 7. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do Konkursu pod kątem spełnienia warunków opisanych w Regulaminie i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Organizator w tym celu może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń, danych, informacji. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub niedostarczenie przez niego żądanych przez Organizatora oświadczeń, danych, informacji lub niespełnienie warunków Regulaminu skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie jego zgłoszenia do Konkursu. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z Regulaminem lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie wezmą udziału w Konkursie. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o podjętej decyzji na skutek przeprowadzonej weryfikacji.
 8. Uczestnik poprzez zgłoszenie się w Konkursie oświadcza, że:
 1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w Konkursie, 
 2. powstałe w związku z Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

§ 5. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu w okresie trwania Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym w serwisie społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod linkiem https://www.instagram.com/uwazne.glowy odpowiedzi na pytanie zadane we wspomnianym poście, tj. „w jakim wieku pierwszy raz przeszliście na dietę, w jakim celu, oraz jakie mieliście wtedy odczucia?„.  
 2. Zadanie konkursowe powinno:
 1. stanowić oryginalną i autorską wypowiedź Uczestnika na zadany temat,
 2. być neutralne obyczajowo, a także nie naruszać Regulaminu, przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych,
 3. Uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do utworu (tj. rezultatu zadania konkursowego).
 1. Zgłoszenia udostępnione w innym miejscu lub w inny sposób niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 2. Uczestnik może usunąć swoje zgłoszenie w okresie trwania Konkursu poprzez usunięcie komentarza pod postem konkursowym i wówczas nie bierze udziału w Konkursie.

§ 6. NAGRODY, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrody zostaną przyznane 2 laureatom („Zwycięzca”) — autorom najbardziej kreatywnych zdaniem Organizatora rezultatów zadania konkursowego.
 2. Organizator przewiduje następujące nagrody („Nagrody”) – dwie książki ”Psychodietetyka dla każdego
 3. ” Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wartość jednej Nagrody, tj. jednej książki, to 69 złotych brutto. Łączna wartość wszystkich Nagród wynosi 138 złotych brutto.
 4. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora w dniu 18.05.2024 w serwisie społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod linkiem  https://www.instagram.com/uwazne.glowy
 6. Uczestnik wytypowany jako Zwycięzca w Konkursie zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Instagram. Wiadomość dotycząca wygranej zawierać będzie także prośbę o podanie dalszych danych niezbędnych do wydania Nagrody.
 7. Warunkiem wydania Nagrody Zwycięzcy będzie możliwość kontaktu z nim, pozytywna weryfikacja spełnienia przez Zwycięzcę wymogów przewidzianych w Regulaminie oraz podanie przez niego danych niezbędnych do wydania Nagrody nie później niż w terminie 31.05.2024 r..
 8. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na podany przez niego adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie siedmiu dni roboczych od dnia uzyskania od niego danych kontaktowych.
 9. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą, niepodania w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu lub podania nieprawidłowego adresu lub danych, etc. prawo do Nagrody wygasa. W takim przypadku Nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie, której zadanie konkursowe zostało wytypowane przez Organizatora.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy przesyłać na adres e-mail: uwazne.glowy@gmail.com
 3. Reklamacje można składać zarówno w okresie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie później jednak niż 30 dni od daty jego zakończenia (o zachowaniu terminu decyduje data wysłania Reklamacji).
 4. Zgłoszenie Reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, powód i opis Reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 5. Organizator rozpatrywać będzie Reklamacje Uczestników na podstawie zasad Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich wpływu.
 7. Odpowiedź na Reklamację zostanie wysłana na adres e-mailowy zgłaszającego.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator –  Damian Paradowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Uważne Głowy Damian Paradowski, ul. Podgórna 10 42-460 Przeczyce, NIP – 6443572000, REGON – 524206693.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że:
 1. dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. Konkursu, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z przeprowadzeniem Konkursu, 
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) (w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych ze sprawozdawczością księgową i podatkową), lit. f) (w celu rozpatrzenia Reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. w związku z udziałem w Konkursie przetwarzane będą następujące dane osobowe:
 1. Uczestników: imię, nazwisko oraz nick w serwisie społecznościowym Instagram, adres korespondencyjny lub adres e-mail (w przypadku jego podania na potrzeby rozpatrzenia Reklamacji),
 2. Zwycięzców: imię, nazwisko, nick w serwisie społecznościowym Instagram, adres e-mail, numer telefonu oraz adres, na który ma być wysłana Nagroda.
 1. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie, 
 2. Uczestnikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych, 
 2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, 
 2. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników, podmiotom realizującym wydanie Nagrody, operatorom pocztowym lub przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo,
 3. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników lub administratora, które są związane z Konkursem, dane osobowe Zwycięzców mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 4. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania,
 5. administrator danych osobowych zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

j) w zakresie ewentualnego upubliczniania wizerunku w serwisie społecznościowym Instagram, odpowiednio Meta Platforms Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Meta Platforms Limited z siedzibą w Irlandii będą odbiorcami wizerunku, co jednocześnie będzie stanowiło przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone). Przekazanie takie jest możliwe, gdyż w/w odbiorca danych z państwa trzeciego powołuje się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych w portalu Facebook i Instagram znajdują się w dostępnych na stronach www dokumentach związanych z ochroną danych osobowych.

 1. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań i żądań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: uwazne.glowy@gmail.com.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Regulamin Konkursu jest jawny i powszechnie dostępny w okresie trwania Konkursu pod linkiem uwazne.glowy.pl/konkurs
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/uwazne.glowy/.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.05.2024 roku.